Produkty


Spoločnosť TATRA Stone, s.r.o. okrem dodávky stavebných materiálov poskytuje komplexné služby klientom v oblasti inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe, a to od pomoci pri výbere a získaní vhodnej lokality pre výstavbu, vypracovania štúdie pre zamýšľané stavebné dielo s komplexným vyhodnotením výhodnosti vybraných návrhov a jej odsúhlasenie úradmi štátnej správy, až po vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre investora prípravné úkony na získaní povolenia všetkých dotknutých stavebných úradov, predbežné súhlasy s umiestnením stavby, ale aj záväzné stanoviská obcí, mestských častí a dotknutých orgánov, územné rozhodnutia a stavebné povolenia. V prípade potreby zabezpečíme vyňatie pozemku z pôdneho fondu a environmentálne štúdie.

V celom procese inžinierskej činnosti ponúkame investorom poradenskú a konzultačnú činnosť, činnosť stavebného dozoru.